REAL PRICE
REAL VALUE
REAL SERVICE
About Me
Biking
Hiking
Culture
Interpreter
Groups
Events

... your best tailormade GUIDING
Smiling, punctual, competent and effective
I take care of your good mood and pleasant stay !!! ;-)

Waterfalls of Belasitsa


  https://www.facebook.com/events/1013194868769363/

ВОДОПАДИТЕ НА БЕЛАСИЦА

Състезание по планинско бягане

Организатори: МОНТБГ и БЕЛА Екстрийм

Основен спомоществовател: Община Петрич


Старт/Финал:  Центъра на село Самуилово (община Петрич), разположено в живописните склонове на планината Беласица.

Такса участие: 15 лв. Плащане: на място в кеш, в брой или на ръка.

Регистрация и получаване на стартови номера: 08ч00 до 09ч30

Старт:  10ч00

Регистрация онлайн и информация на: www.montbg.com/events

FacebookВОДОПАДИТЕ НА БЕЛАСИЦА (за най-актуалната информация)

Ел.поща: montbg@abv.bg , тел: +359 898 48 17 55 Иван, +359 898 62 77 78 Стойчо

Само първите 150 регистрирани участника ще получат половин литър домашен ябълков оцет!  Ще има домашно месен леб от пълнозърнести брашна за всеки участник.

Кой може да участва? От любители до професионалисти.

Категории:  Мъже (18+), Жени (18+), Юноши (18-)

Маркировка: червено-бели ленти и оранжев спрей

Подкрепителни пунктове: ще има вода, плодове, мед и други благинки. На финала специален деликатес „Бела Екстрийм”, който отразява житейската философия на клуба. Отделно боза, ядене, пиене, музика… ;-)

ТРАСЕТА

Доста вариативни, предимно в ниската гориста част на планината. Теренът е най-разнообразен от земни пътища до пътечки. През по-голямата част настилката е мека и леко песъклива, блестяща на слънцето. Пътеките са на твърдо, на места с хлъзгави участъци и кал. Ще има припокриване надолу и нагоре по пътеките до водопадите (което сме се опитали максимално да избегнем), така че ТОЛЕРАНТНОСТТА е задължителна. Изкачванията са кратки с максимум 200-300м положителна денивелация. Минава се през пълни със свежест вековни чинарови и букови гори, борови гори, кестенови гори. Гледки към планината Огражден и Пирин.

Трасе 33км, 1500м Сумарна положителна денивелация.

Минава се през водопадите Каменишки (с.Камена), Яворнишки (с.Яворница), Мангъро и Дъбицата (с.Скрът). Маршрутът е почти кръгов с леки припокривания. На отиване се движим в горната част на гората, а на връщане минаваме през селата Скрът, Ключ, Яворница, Камена и финалът съвпада със старта (центъра на с.Самуилово).

ОПИСАНИЕ

Тръгва се от село Самуилово. По земен път се стига до село Камена. Движим се нагоре към водопада, като реката остава вляво. Кратък 100метров участък асфалт.  Непосредствено преди водопада има кратко, но стръмно спускане. Връщаме се  обратно надолу и след 100на метра се отклоняваме наляво. Пресичаме реката, кратко, но съдържателно изкачване по пътека, където излизаме на много приятен земен път.  По него малко по нататък краткото трасе се отделя надолу надясно. Ние сме направо. Пътят сече планината на запад, качва и спуска леко през цялото време, като постоянно е пресечен от малки поточета. Излиза се на първия подкрепителен пункт над с.Яворница сред вековни чинари. Кратко отиване и връщане до Яворнишкия водопад. Оттам се продължава по земен път, който влиза в село Ключ. Продължаваме до с. Скрът по земен път. Минаваме се през горната част на с. Скрът, където съответно по земен път има отклонения към пътеките за водопадите Дъбицата и Мангъро. Обратно връщане до с Ключ, откъдето на изток по земен път се продължава до центъра на с. Яворница. Пак на изток се минава през село Камена. Оттук до финала в с.Самуилово се дублира земния път/пътека на отиване.

Трасе 12км, 500м Сумарна положителна денивелация

ОПИСАНИЕ

Тръгва се от село Самуилово. По земен път се стига до село Камена. Движим се нагоре към водопада, като реката остава вляво. Кратък 100метров участък асфалт.  Непосредствено преди водопада има кратко, но стръмно спускане. Връщаме се  обратно надолу и след 100на метра се отклоняваме наляво. Пресичаме реката, кратко, но съдържателно изкачване по пътека, където излизаме на много приятен земен път.  По него малко по нататък се отделяме надолу надясно. Слизаме стръмно надолу по нещо между път и пътека покрай Великденски параклис в с. Камена. Оттук до финала в с.Коларово се дублира земния път/пътека на отиване.

WATERFALLS OF BELASITSA

Trail running

Organizers: MONTBG and BELA Extreme

Main sponsor: PETRICH Municipality


Start/FinishThe center of Samuilovo village (Petrich municipality), located in the picturesque slopes of Belasitsa mountain.

Participation fee: 15 BGN or 10 euros. Payment:  at place, in cash.

Registration and start numbers:
from 08h00 to 09h30

Start:  10h00

Registration and online info : www.montbg.com/events

Facebook
WATERFALLS OF BELASITSA

Email: montbg@abv.bg ,
tel: +359 898 48 17 55 Ivan

Only the first 150 inscribed will receive half liter home made aplle cider vinegarNome made wholemeal bread for everyone.


Who can particiapte
?
 
From amateurs to Pros.

Categories:  Men (18+), Women (18+), Juniors (18-)

Markings: red-white bands and orange spray

Supply points: water, fruits, honey. Specialty “BELA Extreme” at FINISH + music, drinks and party.
Tracks

Mostly in the lower forest part of the mountain. The terrain is various from dirt roads to trails. The soil predominantly is soft, slightly sandy, shining in the sun. The trails are on hard soil, with some muddy and slippery short sections. There will be overlaying up and down on the trails, so be TOLERANT. The uphills are short with max 200-300m at once. We pass through full of freshness old maple and  beech forests, conifer forests and seewt chesnut forests. Nice views towards mountains Ograzhden and Pirin.

Track
33km, 1500m Cumulative positive elevation

You pass through waterfalls Kamenishki (Kamena village), Yavornishki (Yavornitsa village), Mangaro and Dabitsata (Skrat village). The track is on a loop with some overlaying parts (go and back). IInitially you move on the upper part of the forest and on the way back you pass through villages Skrat, Klyuch, Yavornitsa and Kamena. Start and Finish at one and the same place (center of Samuilovo village).

DESCRIPTION

Start form Samuilovo village. On dirt road you pass till Kamena village. You move then upwards along the left side of the river. Short 100m tarmac section. Just before the waterfall there is short but steep downhill. Short way back down and  left switch on trail. You cross the river and then there is short but meaningfull ascent before you get to very nice dirt road. The short distance goes on the right and down. You keep straight. The road cuts the mountain westwards with undulations. Little water streams are crossing the road. Then you pop up to the first supply point above Yavornitsa village amongst secularly old maple trees. Short return to Yavornishki waterfall. Then you keep going on dirt road through Klyuch village and then to the upper part Skrat village. There is deviation to accordingly Dabitsata and Mangaro waterfalls. Way back to Klyuch village, from where eastwards on dirt road you keep to the center of Yavornitsa village, Kamena village and the Finish line in Samuilovo village.Track 12km
, 500
m Cumulative positive elevation

DESCRIPTION

Start form Samuilovo village. On dirt road you pass till Kamena village. You move then upwards along the left side of the river. Short 100m tarmac section. Just before the waterfall there is short but steep downhill. Short way back down and  left switch on trail. You cross the river and then there is short but meaningfull ascent before you get to very nice dirt road. You go on the right and down. The downhill is steep and is something between trail and dirt road, passing next to Easter chapel and entering Kamena village. From here to the Finish line you keep the initial way but back.